Pověsti o obci

Pověsti vztahující se k obci Dolní Dobrouč a jejím místním částem Lanšperku a Horní Dobrouči.

O vodníkovi 
Dnešní lidé jsou pátým pokolením pamětníků hastrmana sídlivšího v rychetské stírce. Také v tůni za barvířovou chalupou býval vodník. 

O světýlkách 
Jednou jeden hospodář s povozem v noci pod Lanšperkem zabloudil. Pojednou před vozem se objevilo světlo a šlo stále před ním. Hospodář tiše povídá čeledínovi: "Střel do toho!" Ale čeledín vrtěl hlavou, že ne a řídil koně za světlem a brzo dostali se na správnou cestu. Čeledín poděkoval: "Pozdrav tě pámbu za to!" Světlo odpovědělo: "Taky tebe pámbu pozdrav! Však na to slovo čekám již sto let!". 

O panském štvaní 
Na "Velké straně" v polích na Velké dni odpoledne slýchali lidé bouři, jakoby vichr kácel stromy, praskot, lomoz, hluk, křik, psí štěkot - jako o honu. Pak naráz vše zas utichlo a žádné škody nikde na ničem nebylo viděti. Lidé říkali: "To zas páni jeli na štvaní". 

O soše všech svatých 
U hornodobroučského rybníka stojí socha všech svatých. Postavil ji rolník, který, tu volaje všechny svaté na pomoc, vyvázl z nebezpečenství života, když splašení koně s vozem sjeli do rybníka. Na jedné soše jest výjev vytesán. 

O ruském kříži 
Na cestě od "Šejva" k Pirklovým stojí kříž. Táhli prý tudy ruští vojáci do Francie. Hlady na tomto místě zemřeli. 

O černém psu 
U hostince Stránských, kde se říká "U Franců", stojí kříž. Na tom místě líhával v noci černý pes, (dle jiných tři bílí psi) a svítil očima. Přestrašení lidé postavili na to místo kříž. Od té doby se již pes neobjevuje. 

O ohnivém 
Po cestě z Lanšperka na silnici k Dobrouči létával v noci "ohnivý". Se silnice letěl po staré hrázi někdejšího rybníka, nyní "panské louky" a tam zase zmizel. 

O obydlí posledního Českého bratra 
Na jedné chalupě jest na komíně připevněn kohout; lidé vyprávějí, že jest to obydlí posledního Českého bratra v Dobrouči. 

O myslivci s ohnivým mečem 
V borku u Kyšperské silnice jest na smrku obraz. Šel tudy před časy pocestný. Unaven pod stromem usnul. O půlnoci byl probuzen hlukem. Ze strachu vylezl na strom. V záři blesku zahlédl kočár, v němž seděl myslivec s ohnivým mečem. Když dojel před smrk, nemohl dále. Zaklel a propadl se do země.

O četrově mostě, nejznámější pověst o Lanšperku 
Zvláštní a pozoruhodné balvany "Na baště" nazývá lid , Čertovými kameny". I po lesích a stráních jest podobných pískovcových balvanů rozházeno. Lidová pověst o nich bájí, že sem byly naházeny samotnými čerty. Před časy totiž rytíři Lanšpersky a Žampašsky tak velice se milovali, že bez sebe žíti nemohli a skoro denně se navštěvovali bavíce se honbou v okolních lesích a pitkami. I jakýsi telegraf prý měli: obarvenými trámci či břevny si dávali znamení a tak se dorozumívali. Poněvadž však cesta ke hradům krkolomná vedla sráznými ztezkami přes hory a doly, přemýšlel často lanšperský pán, kterak by se cesta dala srovnati a zkrátiti. Po kdoví jak dlouhém přemýšlení povolal k sobě samého knížete pekel Lucifera, zavázal se mu a krvi z malička podepsal mu listinu, že mu bude po smrti náležeti, když mu vystaví pohodlný a přímý most z hradu Lanšperka na Žampach. Lucifer slíbil tak učiniti ale vyhradil si, že přes noc jeho práce nesmí v celém okolí zakokrhati ani jediný kohout, ježto kuropění znamená jim skončení díla. Rytíř přislíbil a hned poručil hradní chase rozejet se na koních po celém panství, a všecky kohouty pobít. Odměnou za práci že jim bude odevřen hradní sklep. Ryčně rozjela se nevázaná chasa z hradu na vše strany a bezohledně proslídila každý kout celého panství rytířova (23 vesnice !), Jedna stařenka opuštěná a samotná v chýši litovala svého pěkného kohoutka, a chtíc si ho uchrániti skryla jej na plotně pod pekáč. Kdež by sudičům napadlo tam ho hledat. Tak ušel její pěkný kohout smrti. Vrátivší se na hrad chasa po práci hlučně hodovala. O půlnocí náhle přehlušila jejich pitku děsná vřava z venči. Chasa strachy zalezla, rytíř zbledl. Tušil, co se děje. Za blesků a hromobití s ohlušujícím rachotem pohybovaly se skály a obludné balvany rovnaly se v pilíře, až země se třásla. To pekelná cháska Luciferova stavěla most. Skoro se již rozednívalo! Náhle lomoz ustal! Nevysvětlitelně hrozné ticho vybuchlo za okamžik děsným rachotem, země se chvěla duněním. To řítilo se nedodělané dílo Luciferovo. Pak ztichlo vše mrtvým tichem. - Babiččinu kohoutovi, uvyklému na noční zpívání bdělých soupeřů zdála se tato hluchá noc nekonečnou, z dlouhé chvíle tudíž si zakokrhal -a - tak přerušil ďábelskou práci. Ráno, když rytíř vstal, místo mostu spatřil spousty ohromných balvanů rozházených po polích, lukách a lesích, cesty jimi zatarasené staly se neschůdnějšími než byly před tím. V boku na stráni pod baštou jich bylo, jako když naseje. .Hned se dovtípil, že započaté dílo bylo přerušeno. V hněvu nad zničeným dílem pěstí srazil jedinou svojí dceru do hluboké hradní studny uprostřed nádvoří ,(dosud znatelné): Mrtvola její vyplynula v řece Orlicí, u Ústí byla vylovena, a s pláčem a velkým naříkáním pohřbena. Drahé šaty milé a přelaskavé panny Ústečtí rozstříhali a na památku mezi sebou rozdělili. Následující noc odnesl si čert duši rytířovu. Při úpravě polí byly kameny a balvany odváženy na vykázané místo do lesa zvaného "Kamenice''; kde dodnes lest jich ještě mnoho, ač na různé potřeby se odvážejí. V lese pod jedním balvanem jest zasypán tajný vchod (í východ) do hradu. Dobrodějka Grůfka po staletích poklady odtamtud vynášela a jimi lidu pomáhala.

Zajímavé odkazy

GObec- internetový mapový server s dálkovým přístupem do KK

hzs-pardub

policie

kraj

ekokom
 
ekolamp
 
elektrowin
 
asekol
 
portal-gov-cz
ext-3044
orlicko
 

Navštivte nás na

  Youtube

Ke stažení

Adobe Reader zdarma
Dokumenty PDF, potřebují ke svému zobrazení program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.

Vzory smluv zdarma ke stažení