Střet zájmů

Základní informace k zákonu o střetu zájmu 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům v tomto zákoně uvedeným povinnost předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku ( § 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených zákonem po celou dobu výkonu funkce. 

Registr oznámení 

Vedení registru v písemné a v elektronické podobě zabezpečuje evidenční orgán, kterým je starosta obce v našem případě je zastoupený zaměstnankyní obce Kristýnou Skalickou. Registr oznámení u zdejšího obecního úřadu obsahuje oznámení těchto veřejných funkcionářů: 

Starosty obce
Místostarosty obce
Členů rady obce 

Podle § 13 odst. 2 zákona má každý právo na základě písemné žádosti, doručené do podatelny nebo elektronické podatelny, bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho opisy a výpisy. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru osobně a to u evidenčního orgánu, nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, poté co mu evidenční orgán udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. 

Nahlížení do registru v písemné podobě 

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné po celou pracovní dobu úřadu: 

Po   8.00 – 11.00   13.00 – 17.00 
St    8.00 – 11.00   13.00 – 17.00 
Čt    8.00 – 11.00   13.00 – 15.00 

Nahlížení do registru v elektronické podobě 

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména, přístupového hesla a adresy http. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě písemné žádosti doručené do podatelny nebo elektronické podatelny evidenční orgán (elektronická žádost musí být podepsána elektronickým podpisem). Přístupové údaje dostanete doporučeně poštou, nebo si je můžete vyzvednout osobně na úřadě. 

Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a přístupové heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud by bylo sděleno třetí osobě. 

Technické podmínky nahlížení do registru v elektronické podobě 

Dokumenty v registru jsou zveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat na webových stránkách obce. 

Podáním žádosti o udělení uživatelského jména a přístupového hesla souhlasí žadatel se zpracováním osobních údajů a to na dobu nejméně pěti let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména. 

Poučení 

V případě, že by někdo dále zpracovával údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmu při výkonu funkce veřejného funkcionáře, nebo by porušil povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 zákona o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů
evidovaných v registru, nebo by neoprávněně sdělil třetí osobě uživatelské jméno a přístupové
heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě, dopustil by se přestupku podle ustanovení
§ 23 odst. 2 zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 5 zákona lze zveřejnit pouze údaje uvedené v registru, které se týkají poslance, senátora a veřejného funkcionáře uvedeného v ustanovení § 2 odst.1 písm. j) až l) zákona. 

Dokument ve formátu PDF Žádost o nahlížení do registru oznámení v písemné i elektronické podobě

Pro vstup do elektronického registru získá každý svůj vlastní přístup s http adresou.

Zajímavé odkazy

GObec- internetový mapový server s dálkovým přístupem do KK

hzs-pardub

policie

kraj

ekokom
 
ekolamp
 
elektrowin
 
asekol
 
portal-gov-cz
ext-3044
orlicko
 

Navštivte nás na

  Youtube

Ke stažení

Adobe Reader zdarma
Dokumenty PDF, potřebují ke svému zobrazení program Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.

Vzory smluv zdarma ke stažení